fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identitat del responsable del tractament:

Nom: L’Art de la Croqueta S.L.
Domicili: Carrer Llevant, número 19, 17180, Vilablareix (Girona)
NIF: B55259964
E-Mail: info@lacroket.com
Lloc Web: www.lacroket.com

L’Art de la Croqueta S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’ índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Vostè presta el seu consentiment per tal de que les seves dades personals només s’utilitzin per a les següents finalitats:
• Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
• Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic.
• Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
• Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
• Utilitzar les seves dades per contactar amb vostè, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
• Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
• Anàlisi de perfils i de usabilitat.
• Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a: info[@]acroket.com

D’acord amb la LSSICE, L’Art de la Croqueta S.L no realitza pràctiques de SPAM i, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altre finalitat de les descrites excepte per obligació legal o per requeriment judicial.

2. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incorreccions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Vostè presta el seu consentiment per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà al moment de marcar la casella corresponent a l’autorització per recollir les seves dades.

En cas que no faciliti les dades personals sol·licitades o no accepti la present política de protecció de dades això suposarà la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

4. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de L’Art de la Croqueta S.L.. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari presta el seu consentiment per tal de que L’Art de la Croqueta S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’Usuari indiqui el contrari:

• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
• En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions es realitzarà per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de L’Art de la Croqueta S.L. iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

5. MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat del mitjà utilitzat.

6. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

L’Art de la Croqueta S.L. no portarà a terme cap cessió o comunicació de dades excepte que existeixi un requeriment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.
Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors contractats per L’Art de la Croqueta S.L. directament o bé per les empreses de serveis Web que hagi contractat el prestador.

7. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@lacroket.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIO DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
• Dret de cancel·lació: permet que es suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: amb la finalitat de limitar el futur tractament de les dades conservades.
• Portabilitat de les dades: facilitar les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

8. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

• Aquelles dades que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
• Aquelles dades incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
• Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.
• La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, fidels i actuals. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta els productes de L’Art de la Croqueta S.L. li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit i vostè autoritza que li demanem aquesta informació.
• A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de L’Art de la Croqueta S.L., incloent les referents a menors, respecte de les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà #pixelat.

9. XARXES SOCIALS

Li informem que L’Art de la Croqueta S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

L’Art de la Croqueta S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

• Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
• Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol els continguts que L’Art de la Croqueta S.L. consideri inadequats.
• En general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, L’Art de la Croqueta S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de L’Art de la Croqueta S.L. podent-li enviar informació del seu interès. En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, L’Art de la Croqueta quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma.

10. MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

11. IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

12. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Art de la Croqueta S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

13. LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre L’Art de la Croqueta S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

×

Hola!

Pedidos fuera de Cataluña solo por aquí.

× Comandes/Pedidos