fbpx

TERMINIS I CONDICIONS

1. INFORMACIÓ PRÈVIA A EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Aquestes Condicions generals de la contractació a través de la Botiga (en endavant, Condicions generals de la contractació), juntament amb les condicions particulars que, si escau, puguin establir-se, regularan expressament les relacions comercials entre L’ART DE LA CROQUETA SL – B55259964 – c/ Llevant, 19 – 17180, Vilablareix (Girona) – Telf. 972 96 90 02 – Email. Info[@]lacroket.com en endavant LA CROKET i els Usuaris que contractin els productes oferts a través de la Botiga (en endavant, els ‘clients’ o el ‘Client’, indistintament , en plural o en singular).

L’adquisició de qualsevol dels productes a través de la Botiga suposa l’acceptació prèvia i íntegra, sense reserves de cap classe, de les presents Condicions Generals de la Contractació, així com de les condicions particulars que, si escau, regulin l’adquisició.

En cas de discrepància entre les presents condicions generals de contractació i les condicions particulars que, si escau, regulin l’adquisició, prevaldran aquestes últimes.

LA CROKET informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de productes a través de la Botiga són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals de la Contractació, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que el Client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per adquirir els productes oferts al Portal.

Per a la contractació dels productes oferts a través del Portal dels clients han de ser majors de divuit (18) anys i, amb caràcter previ, donar-se d’alta com a Usuaris registrats comunicar les següents dades de caràcter personal: (i) nom; (Ii) cognoms; (Iii) adreça física; (Iv) número de mòbil; (V) número de telèfon; (Vi) adreça de correu electrònic (email); i (vii) contrasenya. Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels clients durant la navegació haurà d’efectuar segons les indicacions incloses en l’apartat 1.4.

2. PRODUCTES OFERTS
Els productes oferts a la Botiga, així com les seves característiques i preus de venda, han de figurar anunciats en el mateix. LA CROKET podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als inclosos, entenent-se, llevat que es disposi expressament el contrari, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals de la Contractació vigents en aquell moment. Així mateix, LA CROKET es reserva expressament el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la Botiga, bé sigui per raons de disponibilitat dels mateixos o bé sigui per qualsevol altre motiu .

3. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PRODUCTES OFERTS
Les croquetes són congelades. Manteniu-les al congelador a una temperatura de -18Cº. No tornar a congelar el producte un cop descongelat. La data de consum preferent és de divuit (18) mesos.

4. PREUS DELS PRODUCTES
4.1. Els preus indicats en la Botiga inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i seran en tot moment els preus vigents, excepte error tipogràfic. LA CROKET es reserva el dret a modificar sense previ avís el preu dels productes oferts a través del Portal. No estan inclosos, a excepció s’indiqui el contrari, en el preu les despeses d’enviament.

4.2. Els preus oferts a través de la Botiga són exclusivament per a la contractació on-line i podran o no coincidir amb els preus dels productes que LA CROKET vengui en altres establiments comercials.

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
5.1. Per a l’adquisició de productes a través de la Botiga serà necessari que el Client es registri, incloent totes les dades necessàries de conformitat amb el que preveu la condició general de la contractació 1.3.

5.2. Un cop registrat l’Usuari haurà de seleccionar els productes que desitgi adquirir i seguir els passos que se li aniran indicant durant la navegació.

5.3. La contractació s’entendrà realitzada en el moment en el mateix moment en què es realitzi el pagament del producte o dels productes.

5.4. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, LA CROKET remetrà a l’Usuari per correu electrònic un comprovant de la compra realitzada.

6. FORMA DE PAGAMENT
Hi ha una única forma de pagament, mitjançant targeta de crèdit 4B, VISA o MASTERCARD. S’introduiran les dades de la targeta a la pàgina corresponent al pagament, sense cap cost addicional per al Client. Totes les dades de pagament seran processades directament Caixabank (sistema TPV Virtual) i completament al marge de LA CROKET. Per tant, LA CROKET no realitzarà cap tractament ni accedirà a les dades bancàries del Client.

7. ENVIAMENT DE LA COMANDA.
7.1. Un cop preparada la comanda l’agència de transport de fred el recull. Totes les comandes i productes surten perfectament empaquetats i embalats de les nostres instal·lacions perquè puguin arribar al seu destí en perfectes condicions. El transport es realitza mitjançant companyies de servei de fred per mantenir en tot moment la cadena de fred.

7.2. LA CROKET realitza l’enviament a l’àrea geogràfica:
– Província de Girona.
– Els enviaments a la província de Girona tenen un cost de 4,99€ per comandes de fins a 34,99€; 2,99 per a comandes de 35€ fins a 49,99€; i les comandes superiors a 50€ l’enviament és gratuït per al client.

7.3 El client també té l’opció de recollir la comanda a les instal·lacions de LA CROKET

7.4. No hi ha comanda mínima

7.5. Les comandes s’enviaran a l’adreça que el Client hagi facilitat durant el procés de registre. El Client haurà de assegurar-se que la direcció per a l’enviament és correcta ja que LA CROKET s’eximeix expressament de qualsevol responsabilitat pels enviaments que hagi remès o hagi intentat remetre a la direcció específicament facilitada o, si no, a l’adreça facilitada pel Client durant el procés de registre.

7.6. El Client haurà de assegurar-se que hi haurà alguna persona durant el repartiment en la direcció per a l’enviament i, en tot cas, si per causes imputables al Client no fos possible realitzar el lliurament en l’adreça per a l’enviament, aquest correrà tant amb les despeses del demanat com amb les despeses de l’enviament.

8. FALTA D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
LA CROKET garanteix la plena disponibilitat dels productes que ofereix a través de la Botiga de tal manera que quan falti algun dels seus productes, aquest desapareixerà automàticament de la llista de productes oferts. No obstant això i malgrat això, si per qualsevol motiu no pogués executar el contracte, LA CROKET informarà el Client per correu electrònic o per telèfon de la manca de disponibilitat del producte i restituirà a aquest com més aviat millor les sumes que hagi abonat, tot això segons el que preveu l’article 104 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries(LGDCU).

9. DRET DE DESISTIMENT.
A causa de la pròpia naturalesa dels productes oferts a través de la Botiga i de conformitat amb el que preveu l’article 102 LGDCU, els clients NO tindran dret a desistir de la compra efectuada.

10. INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS DE CONSUMIDORS I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
10.1. Per a qualsevol incidència relacionada amb la contractació, el Client podrà posar-se en contacte amb LA CROKET per telèfon trucant a 972 96 90 02 o bé per correu electrònic dirigit a info[@]lacroket.com .

10.2 S’informa als clients de l’existència a la seva disposició de fulls de reclamacions en el domicili social de l’empresa.

10.3. En cas de falta en el compliment per part de LA CROKET de les condicions en què són lliurats els productes que formin part de la comanda, el Client tindrà dret a resoldre el contracte i a exigir la devolució del preu abonat.

11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
11.1. A l’efecte del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en vigor el 26 de maig de 2016, LA CROKET informa als Usuaris de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a través de la Botiga per i per a LA CROKET i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i contractació dels productes oferts a través de la Botiga, per permetre una navegació personalitzada i per a la realització de consultes i / o enquestes i les activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar els seus productes.

11.2. L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la Botiga, així com els derivats de la relació comercial i / o lliurament dels Productes adquirits, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o voluntari de la inclusió d’aquestes dades per a la realització de comandes.

11.3. L’Usuari podrà exercitar, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, els drets reconeguts en l’esmentada Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de dades; el dret d’oposició, sempre que resultés pertinent; i el de revocació de consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Client mitjançant sol·licitud per correu electrònic info[@]lacroket.com o per correu postal ordinari, indicant en tot cas el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic (e-mail) i contrasenya amb els quals es va donar d’alta.

11.4. LA CROKET informa que per a l’accés per part de l’Usuari a alguna part dels continguts de la Botiga, serà necessària la prèvia complementació de formularis d’alta, o similars, en els quals se li demani a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal .

11.5. LA CROKET es compromet a respectar la confidencialitat de les dades incloses en el fitxer i a utilitzar d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Per més informació, pot dirigir-se a la Política de privacitat.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE.
Amb caràcter general, el contractes celebrats a la Botiga entre LA CROKET amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona

13. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DE LA BOTIGA.
LA CROKET es reserva expressament el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions generals de contractació a través de la Botiga del Portal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la pròpia Botiga per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre amb anterioritat a l’adquisició de qualsevol dels béns oferts en la Botiga. Les eventuals modificacions, si escau, no tindran efectes retroactius i no afectaran de cap manera a les transaccions efectuades amb anterioritat a la publicació al Portal de tals modificacions.

14. COMUNICACIONS.
Les comunicacions amb els clients es realitzaran mitjançant correu electrònic dirigit info[a]lacorket.com, per correu postal ordinari o per telèfon, indicant en tot cas el client seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic (e-mail) i contrasenya amb els quals es va donar d’alta.

×

Hola!

Pedidos fuera de Cataluña solo por aquí.

× Comandes/Pedidos